Hypo BH Equity

Prednosti ulaganja u Otvoreni investicijski fond Hypo BH Equity

Hypo BH Equity pruža sljedeće prednosti svojim ulagateljima:

- Ulaganje manjih novčanih iznosa, uz istovremeno smanjenje troškova transakcija. Uplatom minimalnog iznosa 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) ulagatelj postiže raspršenost sredstava u više različitih kvalitetnih vrijednosnih papira. Nije zanemariva i činjenica da su troškovi kupovine udjela bitno niži od transakcijskih troškova prilikom direktnih kupovina više različitih vrijednosnih papira.
- Uspješno smanjenje rizika ulaganja kroz ulaganje sredstava Fonda u različite kvalitetne vrijednosne papire, čime prinos Fonda ne ovisi o kretanju cijene samo jednog vrijednosnog papira.
- Ulagatelji u Fond ne trebaju stalno pratiti tržište jer profesionalno upravljanje imovinom Fonda radi Društvo kroz svoje stručne službe, koji temeljem detaljno napravljenih analiza savjesno upravlja imovinom Fonda, a sve u cilju dostizanja atraktivnih prinosa uz primjerene rizike ulaganja.
- Dostupnost i jednostavnost ulaganja u Fond. Udjeli Hypo BH Equity mogu se kupiti u sjedištu Društva i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima navedenim na web stranici Društva www.hypo-alpe-adria.ba.
- Likvidnost sredstava ulagatelja kroz mogućnost brzog i jednostavnog unovčavanja udjela u Fondu, djelomično ili u potpunosti.
- Valutna zaštita je osigurana kroz fiksno vezanje KM za tečaj eura, a sukladno pravilima Valutnog odbora (Currency Bord) a obračunska jedinica fonda je KM. Zahvaljujući ovom mehanizmu, BiH ima jednu od najstabilnijih valuta u svijetu.
- Izračunavanje i objavljivanje vrijednosti udjela na dnevnoj osnovi kako ulagatelji svakog trenutka mogu znati vrijednost svoj udjela u Fondu (vrijednost udjela za svaki radni dan se objavljuju na web stranici Društva www.hypo-alpe-adria.ba.)
- Zaštita uloženih sredstava od mogućih prijevara, skandala i stečaja društva u koja Fond ulaže te odvojenost imovine Fonda od sredstava društava za upravljanje zbog pravnog okvira njihovog funkcioniranja. Iz razloga stroge kontrole poslovanja investicijskih fondova i društava za upravljanje od strane Komisije za vrijednosne papire postoji veći stupanj sigurnosti nego kod direktnog ulaganja u vrijednosne papire.
- Visoka motiviranost uposlenih u društvu za upravljanje doprinosi rastu vrijednosti imovine Hypo BH Equity jer time rastu i njihove naknade za rad.
- Stalnim ulaganjem manjih ili većih iznosa u Hypo BH Equity možete samostalno kreirati svoju financijsku stabilnost u budućnosti.

Kome je namijenjen Otvoreni investicijski fond Hypo BH Equity

U Fond mogu ulagati domaće/strane fizičke i pravne osobe koje nemaju iskustva s neposrednim ulaganjima na tržištu kapitala ili nemaju vremena stalno pratiti financijsko tržište.

Ulaganje u Fond je namijenjeno ulagateljima koji žele uložiti sredstva na duži vremenski period, zaraditi više u odnosu na tradicionalne načine štednje, a pri tome imati mogućnost unovčavanja svojih udjela u svakom trenutku.

Fond je namijenjen kako ulagateljima koji raspolažu većim, tako i ulagateljima s relativno nižim iznosima viškova novčanih sredstava, a istovremeno imaju ravnopravnu mogućnost da sa svakom novčanom uplatom u Fond dostignu visok stupanj raspršenosti sredstava i uspješno smanjenje troškova i rizika ulaganja, uz istovremeno dostizanje prosječnog prinosa većeg od ulaganja u bankarske depozite

Informacije o Fondu

Pravni oblik Fonda

Hypo BH Equity je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom odnosno zajednička imovina ulagatelja bez svojstva pravnog lica koju, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire br: 05-19-338/07 od 12.07.2007 godine, uspostavlja na neodređeno vrijeme Društvo za upravljanje fondovima Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV bb.
Imovina Fonda je podijeljena na jednake dijelove - udjele. Vrijednost udjela izražava se na četiri decimalna mjesta. Kupovinom udjela Fonda ulagatelj udjele koje može bilo kada prodati, odnosno naplatiti od Društva.
Imovina Fonda je vlasništvo ulagatelja u Fond proporcionalno veličini njihovih udjela u Fondu i u potpunosti je odvojena od imovine Društva, koje upravlja Fondom. Fondom upravlja Društvo u svoje ime, a isključivo za račun vlasnika udjela.

Valuta uplata i isplata
Udjeli Fonda mogu se uplati/isplatiti samo u novcu.
Sve uplate i isplate u/iz Fonda su u konvertibilnim markama.

Najniži iznos uplate i isplate
Minimalna pojedinačna uplata u Fond može iznositi 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka).
Najniži iznos pojedinačne isplate po osnovu otkupa udjela Fonda može iznositi 200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka). Ukoliko je vrijednost ukupnog stanja udjela na računu ulagatelja na dan zahtijeva za otkupom manja od 200,00 KM, ulagatelju se isplaćuje ukupna otkupna vrijednost svih udjela s njegovog računa.

Prava koja proizlaze iz investicijskog kupona
Uplatom udjela Fonda ulagatelj stječe slijedeća prava:

1.na prodaju udjela,
2.na isplatu dijela likvidacijske mase fonda i
3.na blagovremeno obavještavanje (na uvid u šestomjesečni i godišnji financijski izvještaj fonda).

Investicijska politika i ograničenja ulaganja Fonda

Investicijskom politikom se određuju vrsta ulaganja Fonda i temeljni ciljevi strategije ulaganja Fonda. Isto tako investicijska politika Fonda temeljit će se na principima sigurnosti , likvidnosti, profitabilnosti i disperziji rizika.
Ciljevi investicijske politike
Prije svega, investicijska politika Fonda je usmjerena ka ostvarivanju što većih prinosa uz prihvatljiv rizik. Društvo za upravljanje Fondom će voditi aktivnu politiku investiranja kroz stalno praćenje usklađenosti portfelja Fonda u odnosu na:
- profit pojedinih grana gospodarstva,
- likvidnost investiranja imovine Fonda,
- veličinu i strukturu poduzeća.
Društvo će nastojati ostvarivati visoke prinose na ulaganja kroz duži vremenski period (tri ili više godina) putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih oblika prinosa po osnovu investiranja uz adekvatan rizik definiran strategijom ulaganja Fonda.
Strategija ulaganja Fonda
Fond će prikupljena sredstva ulagati u vrijednosne papire koji su službeno uvršteni za prodaju na burzama ili drugim organiziranim tržištima Bosne i Hercegovine, a u slučaju izmjena zakonskih ograničenja, Fond će ulagati i na stranim tržištima kapitala.
Fond će ulagati u diverzificirani portfelj financijskih instrumenata za koje Društvo ocijeni da su sigurni, profitabilni i likvidni. Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Prospekta i Statuta Fonda, Zakona i odgovarajućih propisa Komisije.
Investicijska politika Fonda se provodi u cilju postizanja sljedećih omjera u strukturi imovine Fonda:
- Dionice domaćih i stranih emitenata, najmanje 50% imovine Fonda;
- Dionice i udjele investicijskih fondova do 10% imovine Fonda - Fond u svom portfelju ne smije imati dionice ili udjele investicijskog fonda kojim upravlja Društvo;
- Novčane depozite kod financijskih institucija do 50% imovine Fonda.
Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarni omjeri pojedinih oblika financijske imovine, uz poštovanje zakonskih ograničenja, ovisit će o tržišnim okolnostima.
Temeljni izvor dobiti Fonda biti će ulaganje u dionice za koje Društvo ocijeni da će ostvariti što veći prinos uz primjeren rizik ulaganja. U slučaju dugoročne stagnacije ili većih padova tržišnih cijena dionica koje bi moglo bitno smanjiti vrijednost imovine Fonda, Društvo će smanjiti udio dionica u portfelju Fonda i preusmjeriti ulaganje u druge financijske instrumente: depozite u financijskim institucijama, a u zavisnosti od njihove dostupnosti na financijskim tržištima u BiH, u dužničke vrijednosne papire i eventualno u derivirane vrijednosne papire.
Ukupni neto dobit Fonda, koja bi se mogla ostvarivati po osnovu dividendi, kamata i drugih prihoda, Fond će u cjelini reinvestirati s ciljem održavanja i rasta vrijednosti udjela Fonda.

Troškovi ulagatelja

Društvo za upravljanje od ulagatelja ne naplaćuje Ulaznu (troškovi kupovine udjela) niti Izlaznu (troškovi otkupa udjela) naknadu. Društvo od ulagatelja naplaćuje druge naknade (troškovi izrade i dostave dokumenata na osobni zahtjev ulagatelja).
Društvo može donijeti odluku o promjeni visine ulazne i izlazne naknade, o čemu je dužno obavijestiti Komisiju i tu informaciju objaviti najmanje u jednim dnevnim novinama te napraviti odgovarajuće izmjene u prospektu/Pravilima Fonda.

Porezni tretman ulagatelja u Fonda

Prema važećim poreskim propisima, u Federaciji BiH ne postoji obaveza plaćanja poreza ulagatelja na prihode ostvarene porastom vrijednosti udjela u uzajamnom fondu.

Pristup Fondu, uplata i isplata udjela sadržanih u investicijskim kuponima Fonda

- Pristup Fondu
Kako bi stranka postala ulagatelj u Hypo BH Equity treba doći osobno u sjedište Društva Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o. Mostar ili na bilo koje drugo prodajno mjesto ovlašteno za prodaju udjela Fonda radi dobivanja primjerka Statuta i Prospekta Fonda prije nego pristupi Fondu.
Pristup Fondu podrazumijeva pravilno popunjavanje i potpisivanje zahtjeva za kupovinu udjela Otvorenog fonda Hypo BH Equity i predaja istog ovlaštenoj osobi na prodajnom mjestu. Samim potpisivanjem i predajom zahtjeva za kupovinu udjela Fonda stranka istovremeno prihvaća Statut i Prospekt Otvorenog investicijskog Fonda čime stiče pravo na kupovinu udjela Fonda.
Ispunjavanje zahtjeva za kupovinu udjela je obavezno samo prije prve uplate u Fond. Za sve sljedeće uplate za kupovinu udjela ispunjavanje zahtjeva nije potrebno jer je stranka već pristupila Fondu.
Za potrebe obavezne identifikacije na prodajnom mjestu ili u Društvu neophodno je da stranka sa sobom ima sljedeću dokumentaciju:

  • Za fizičke osobe:

· 1. važeći osobni dokument,
2. broj transakcijskog računa

  • Za pravne osobe:

1. izvod o registraciji iz sudskog registra,
2. identifikacijski broj pravne osobe,
3. broj transakcijskog računa pravne osobe,
4. žig pravne osobe,
5. osobni dokument zakonitog zastupnika.
Za maloljetne osobe zahtjev za kupovinu udjela popunjava i podnosi zakoniti zastupnik, kojom prilikom je obavezan priložiti dokaz o pravu zastupanja maloljetne osobe i to: izvod iz matične knjige rođenih i/ili odgovarajuću potvrdu nadležnog centra za Socijalnu skrb.

- Postupak i uvjeti prve i sljedećih uplata
Uplate u BiH se obavljaju popunjavanjem opće uplatnice koju stranka prvi put dobiva zajedno sa zahtjevom za kupovinu. Kako bi ulagatelju olakšao postupak eventualnih budućih uplata, Društvo za upravljanje ulagatelju, svaki put s obračunom kupovine udjela Fonda, šalje i novu djelomično popunjenu uplatnicu koju ulagatelj dopunjuje samo s upisom podataka o visini sredstava za uplatu.
Udjeli Fonda mogu se kupovati putem jednokratnih ili kontinuiranih uplata (periodične uplate istih ili različitih iznosa) čime je pružena mogućnost ulagateljima da kontinuirano i dugoročno štede u Fondu.
Uplate se mogu obaviti u svim organizacijama ovlaštenim za obavljanje poslova platnog prometa (banke, pošte.), gotovinski i bezgotovinski. U slučaju uplata putem elektronskog bankarstva, napominjemo da je, pored ostalih obaveznih podataka, potrebno pod pozicijom opis obavezno navesti:
- kupovina udjela Fonda,
- JMBG (odnosno ID broj za pravne osobe).
Nakon uspostave Fonda, kupovina udjela se obavlja po vrijednosti koja je važeća na dan uplate, a koja se utvrđuje sljedeći radni dan. Dan uplate ili obračunski dan je dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda do 14:00 sati tog radnog dana, za uplate pristigle nakon 14:00 sati dan uplate je sljedeći radni dan.
Za prilive iz inozemstva banka depozitar Fonda mora obaviti konverziju uplaćenog iznosa u stranoj valuti u konvertibilne marke, a Društvo ih preračunava u udjele Fonda tek nakon njihove konverzije, odnosno najkasnije narednog radnog dana od dana priliva na račun Fonda. Za uplate iz inozemstva troškove konverzije i transfera uplaćenih sredstava snosi kupac udjela.
Nakon priliva sredstava na račun Fonda, Društvo izrađuje potvrdu - obračun kupovine udjela kojeg poštom šalje ulagatelju u roku od pet radnih dana od obračunskog dana, zajedno s novom uplatnicom za potrebe eventualnih budućih uplata u Fond.
- Napomena:
Ukoliko stranka ne izvrši uplatu sredstava po osnovu kupovine udjela Fonda u roku pet radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva, takav zahtjev za kupovinu udjela će biti poništen. Ukoliko su na račun Fonda prvi put uplaćena sredstva za kupovinu udjela, a uplatitelj prije uplate nije potpisao i dostavio zahtjev za kupovinu udjela, uplata će se smatrati nevažećom i sredstva će uplatitelju biti vraćena na njegov trošak.

Postupak i uvjeti isplate udjela

Ulagatelj u Fondu može u svako doba podnijeti zahtjev za djelomičnu (dio udjela) ili potpunu prodaju udjela (svi udjeli u vlasništvu ulagatelja). Zahtjev se podnosi Društvu, u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati, putem Depozitara ili posredstvom ovlaštenih prodajnih mjesta u toku njihovog radnog vremena. Zahtjev je moguće poslati i poštom na adresu Društva za upravljanje fondovima Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o., Ul Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar, odnosno faksom na broj: + 387 36 328 677 (naknadno original dostaviti poštom ili osobno najkasnije u roku dva radna dana).
Društvo otkupljuje udjele od ulagatelja po vrijednosti udjela koja važi na dan zaprimanja zahtijeva za otkup udjela, pod uvjetom da je zahtjev zaprimljen do 14:00 sati tog radnog dana. Zahtjevi zaprimljeni nakon 14:00 sati smatrat će se zaprimljeni slijedeći radni dan.
Najdalje za pet radnih dana od primitka pisanog zahtjeva Društvo ulagatelju isplaćuje otkupnu vrijednost udjela na njegov račun naveden na zahtjevu za kupovinu udjela. Ulagatelju se isplaćuje otkupna vrijednost udjela prema vrijednosti udjela koja važi na dan primitka zahtijeva za prodaju.
Za svaku izvršenu isplatu Društvo dostavlja ulagatelju potvrdu - obračun otkupa udjela u kojoj su sadržani podaci o ukupnoj vrijednosti otkupljenih udjela, izlaznoj naknadi ako se naplaćuje, iznosu za isplatu i novom stanju udjela u vlasništvu ulagatelja.

Osnovni rizici ulaganja i opća ocjena rizika ulaganja u Fond

- Osnovni rizici ulaganja u Fond
Ulaganje u Fond nosi sa sobom određene rizike čijim djelovanjem prinos na ulaganje u Fond može biti nezadovoljavajući ili negativan. S ciljem smanjenja rizika ulagateljima se preporuča dugoročniji pristup ulaganju. S obzirom na investicijsku politiku Fonda, nezadovoljavajući ili negativan prinos na ulaganje u Fond može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
- Rizik povezan s ulaganjem u vlasničke vrijednosne papire (tržišni rizik)
- Rizik povezan s ulaganjem u dužničke financijske instrumente (rizik kamatne stope)
- Rizik likvidnosti
- Rizik promjene deviznog tečaja (valutni rizik)
- Gospodarski rizik
- Rizik promjene poreznih propisa