Ugovaranje valutne kaluzule u skladu sa zakonom, kao i promjene visine kamatne stope

Mijenjamo se.
Više informacija o promjenama stiže uskoro.

Prva pravosnažna presuda u vezi kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima

25. 07. 2014. - Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zaprimila je prvu pravosnažnu presudu po tužbi korisnika kredita vezanog valutnom klauzulom za CHF-ove.
Drugostepeni sud je kao neosnovanu odbio žalbu pravnog lica koje je tužilo Banku i potvrdio prvostepenu presudu izrečenu u januaru prošle godine.  U obrazloženju presude drugostepeni sud je,  pozivajući se na iznešene dokaze i zakonske propise, naveo kako je ugovaranje valutne klauzule u CHFovima u potpunosti u skladu sa zakonima te da nema osnova na pozivanje na ništavost pojedinih ugovornih odredbi.

U dijelu tužbe koji se odnosio na promjenu visine kamatnih stopa, sud je naveo da je banka ispravno primjenjivala odredbe ugovora po ovome pitanju i da je takvo postupanje  također bilo u skladu sa zakonom.
Sud je nadalje naložio tužitelju da Banci isplati troškove parničnog postupka.
Pravosnažna presuda je potvrda stajališta banke da su krediti vezani valutnom klauzulom u skladu sa zakonom i da je banka postupala savjesno i u skladu sa pozitivnim propisima.
S druge strane, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. razumije probleme sa kojima se korisnici kredita s valutnom klauzulom u CHF-ovima suočavaju u njihovoj otplati. Banka je i dalje,  i to u kontinuitetu,  na raspolaganju svojim klijentima koji žele da riješe problem i poteškoće u otplati ovih kredita. Klijenti mogu podnijeti zahtjev za realizaciju olakšica u otplati, a nadležno tijelo banke će za svaki pojedinačni predmet izvršiti analizu i dati prijedlog olašica koje podrazumijevaju: smanjenje kamatne stope, konverziju u kredit sa valutnom klauzulom u EURima i otpis jedne ili više rata odmah ili po otplati kredita.